Vragen? TEL : 078 - 6139089
0 € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

section

 

Groen vinkje slapenonlineIN VERBAND MET HET
         CORONAVIRUS IS ONZE

         WINKEL DICHT.
         ONLINE GAAT DOOR!!!

   

 

Groen vinkje slapenonlineINDIEN U TOCH WILT 
         AFHALEN IN

        DORDRECHT:
        BESTEL ONLINE

     BETAAL VIA IDEAL EN
         GEEF AAN "AFHALEN"
         OP AFSPRAAK
         ZETTEN WIJ HET
         VOOR U KLAAR

 

 

        

 

NIEUW! EPOWORLD UV EPOXY RESIN TOT 3 CM ZELFONTLUCHTEND   150 Zoom

NIEUW! EPOWORLD UV EPOXY RESIN TOT 3 CM ZELFONTLUCHTEND 150

Artikelnummer: 150

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 17,79

* Verplichte velden

€ 17,79

NIEUW UIT AMERIKA:


Een GLASHELDER 2-komponenten, zeer goed UV bestendig epoxysysteem. Tot 3 cm dik in 1 keer te gieten.
De Epoworld epoxy heeft een hoge glans en goede chemische resistentie. Het geeft uw produkt een glashelder glad-kleefvrij uiterlijk en een langdurige bescherming door o.a. zijn hoge krasvastheid.
Zelfs bij het gieten in een dikke laag blijft de hars glashelder. Door de trage uitharding kan de hars in 1 keer in een dikke laag  gegoten worden. De epoxyhars heeft een lage viscositeit en is zelf-ontluchtend.

Voordelen en eigenschappen van de glasheldere epoxyhars:
Oplosmiddel vrij.
Stinkt niet/nauwelijks. 
Goede UV bestendigheid.
Tot 3 cm. dik te gieten.
Glashelder eindresultaat. 
Hoge krasvastheid en bescherming.
Vloeit waterpas uit.
Zelf-ontluchtend.
Hecht op bijna alle ondergronden (hout, beton, kunststof, etc). 
Deze epoxyhars kan ook ingekleurd worden met een epoxy pigmentpasta, poeder pigment,metallic poeder pigment, Adirondack alcohol inkt of Artwork pigmenten, glitters e.d.


VERBRUIK:
1e laag als primer:                             ca. 300 tot 400 gram per m2 (afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond).
Volgende lagen (indien gewenst):         ca. 250 gram per m2.
Gietlaag:                                          ca. 1100 gram/m2 per mm laagdikte.

TOEPASSINGEN:
Deze giethars kan o.a. gebruikt worden voor het transparant gieten van diverse objecten zoals  tafelbladen, decoratieve gietstukken, dienbladen, sieraden, naambordjes, onderzetters, kaarsenhouders, lampenvoeten, kunstwerken enz. enz. en het ingieten van voorwerpen, bloemen, insecten e.d.

MENGVERHOUDING:
Mengverhouding hars/verharder in gewichtsdelen 100/50


100 gewichtsdelen Epoxyhars                         artikelnummer: 150
50   gewichtsdelen Verharder                         artikelnummer: 150/HAR
(b.v. 100 gram  epoxyhars met 50 gram verharder)


Mengverhouding hars/verharder in volumedelen 100/60

100 ml  Epoxyhars                                            artikelnummer: 150
60   ml. Verharder                                            artikelnummer: 150/HAR
 


De hars heeft een trage uitharding om te zorgen dat hij volledig glashelder blijft en dat alle luchtbellen eruit kunnen verdwijnen.

* Verwerkingstijd/geltijd:   ca. 6-8 uur (23 C)
* Hanteerbaar na:  48-72 uur (23 C)
* Minimale verwerkingstemperatuur: 18 C
* Volledige doorharding: 3-5 dagen, afhankelijk van de dikte en de vorm.

De epoxyhars sets zijn inclusief verharder.


Kijk bij het Informatiecentrum naar wat u met deze hars kunt doen: InformatiecentrumWanneer epoxy op epoxy wordt verwerkt, kan er tot ongeveer 24 uur na uitharding zonder schuren worden verder gewerkt. Vuistregel is dat er verder kan worden gewerkt zonder te schuren als de epoxy nog zo zacht is, dat er met een nagel een indruk kan worden gemaakt. (dit is erg temperatuurafhankelijk).


Gemaakt door Henny Zuidam


Epoxyhars:
Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), oxiraan, mono [(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten
Signaalwoord: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag; een arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391 Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): EUH205 Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Epoxyverharder:
Polyoxyalkyleneamine
Signaalwoord: Gevaar
Waarschuwingen (H-zinnen): H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P280 Beschermende handschoenen/bescherende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddel een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): -