Vragen? TEL : 078 - 6139089
0 € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

section

 

Groen vinkje slapenonlineIN VERBAND MET HET
         CORONAVIRUS IS ONZE

         WINKEL DICHT.
         ONLINE GAAT DOOR!!!

   

 

Groen vinkje slapenonlineINDIEN U TOCH WILT 
         AFHALEN IN

        DORDRECHT:
        BESTEL ONLINE

     BETAAL VIA IDEAL EN
         GEEF AAN "AFHALEN"
         OP AFSPRAAK
         ZETTEN WIJ HET
         VOOR U KLAAR

 

 

        

 

EPOXY PIGMENTPASTA 1KG IN ALLE RAL KLEUREN Zoom

EPOXY PIGMENTPASTA 1KG IN ALLE RAL KLEUREN

Artikelnummer: 200/E/1000

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 28,50

* Verplichte velden

€ 28,50

Een kleurpasta die bestaat uit hoogwaardige pigmenten voor het inkleuren van alle oplosmiddel vrije en oplosmiddel houdende epoxy produkten.

Deze pigmenten kunnen gebruikt worden voor het inkleuren van epoxyharsen -lijmen en -coatings.

De pigmenten zijn in alle onderstaande RAL kleuren leverbaar vanaf 1 Kg. (RAL 9006 is niet leverbaar)

Lamineerharsen (voorkleuring) 3 tot 5 % toevoegen.
Massieve gietstukken 1 tot 5 % toevoegen.
Verpakking: 1 Kg.

Levertijd: 3-5 dagen

Reactieprodukt: bisfenol-A-epichloorhydrine; epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700), oxiraan, mono [(C12-14-alkoxy)methyl]-derivaten; Formaldehyde, ologomericf reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol.

Signaalwoord: Waarschuwing

Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen , met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. P333+P313: Bij huidirritatie of uitslag; een arts raadplegen. P337+P313  P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale /internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): Andere gevaren: Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII. Deze stof/ dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criterea van de REACH-verodening, annex XIII