Vragen? TEL : 078 - 6139089
0 € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

section

 

Groen vinkje slapenonlineIN VERBAND MET HET
         CORONAVIRUS IS ONZE

         WINKEL DICHT.
         ONLINE GAAT DOOR!!!

   

 

Groen vinkje slapenonlineINDIEN U TOCH WILT 
         AFHALEN IN

        DORDRECHT:
        BESTEL ONLINE

     BETAAL VIA IDEAL EN
         GEEF AAN "AFHALEN"
         OP AFSPRAAK
         ZETTEN WIJ HET
         VOOR U KLAAR

 

 

        

 

VARIOPOX EPOXY INJECTIEHARS 43 Zoom

VARIOPOX EPOXY INJECTIEHARS 43

Artikelnummer: 43

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 32,58

* Verplichte velden

€ 32,58

Dunne, transparante twee componenten epoxyhars zonder oplosmiddelen. Toe te passen als eerste laag op sterk zuigende ondergronden, zoals zachte hout soorten, multiplex en cementgebonden vloeren. Doordat het produkt zeer dun is zorgt het voor een goede indringing in de ondergrond. Voor gebruik aanmaken met de bijbehorende verharder.


Inhoud: 750ML, 7,5KG
Verpakking: basis + verharder

Mengverhouding: 67:33 (67 gram hars, 33 gram verharder)
Verwerkingstijd: Bij 20° ca. 30 minuten
Verbruik: 150-250 gram per m2 (afhankelijk van de poreusiteit van de ondergrond) 


BASIS  2,2-bis[4(2,3-epoxypropoxy)fenyl]-propaan, 1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexaan, reactieprodukt: bisfenol-F -epichloorhydrine epoxyhars (gemiddeld molecuulgewicht ≤700)
Signaalwoorde: Waarschuwing
Waarschuwingen (H-zinnen): H315 veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadaplegen. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): -
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: PBT: Niet bruikbaar. zPzB: NIet bruikbaar.
VERHARDER
Benzylalcohol, Oligomere reactieprodukten met 1-chloor-2,3-epoxypropaan, m-fenyleenbis(methylamine)
Signaalwoord: Gevaar

Waarschuwingen (H-zinnen): H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET HET HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of douchen). P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P362+P364 Verontreinigde kleding uitttrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): - EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: PBT: Niet bruikbaar. zPzB: NIet bruikbaar.