Vragen? TEL : 078 - 6139089
0 € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

section

 

Groen vinkje slapenonlineIN VERBAND MET HET
         CORONAVIRUS IS ONZE

         WINKEL DICHT.
         ONLINE GAAT DOOR!!!

   

 

Groen vinkje slapenonlineINDIEN U TOCH WILT 
         AFHALEN IN

        DORDRECHT:
        BESTEL ONLINE

     BETAAL VIA IDEAL EN
         GEEF AAN "AFHALEN"
         OP AFSPRAAK
         ZETTEN WIJ HET
         VOOR U KLAAR

 

 

        

 

ACETON  CHEMISCH ZUIVER  571 Zoom

ACETON CHEMISCH ZUIVER 571

Artikelnummer: 571

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 6,58

* Verplichte velden

€ 6,58

Een universeel reinigings- en ontvettingsmiddel. Voor het ontvetten van te behandelen oppervlakken en voor het reinigen van kwasten, rollers en andere gereedschappen. Spoel de kwasten en gereedschap uit in de aceton. Je kan de gereedschacpen eventueel met een kwast schoonborstelen.
Voor het ontvetten van een ondergrond breng je de aceton royaal aan en veeg het daarna direct droog met een schone doek. Indien nodig herhalen.
Leverbaar in 1 - 5 - 10 - 20 LiterSignaalwoord: Gevaar

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P210 Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken, warmte, vonken. Niet roken. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P304-P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

EUH066 Herhaaldelijke blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
EU Identificatie-Nr: 606-001-00-8

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT en zPzB criteria van de REACH-verordening, annex XIII