Vragen? TEL : 078 - 6139089
0 € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

section

 

Groen vinkje slapenonlineIN VERBAND MET HET
         CORONAVIRUS IS ONZE

         WINKEL DICHT.
         ONLINE GAAT DOOR!!!

   

 

Groen vinkje slapenonlineINDIEN U TOCH WILT 
         AFHALEN IN

        DORDRECHT:
        BESTEL ONLINE

     BETAAL VIA IDEAL EN
         GEEF AAN "AFHALEN"
         OP AFSPRAAK
         ZETTEN WIJ HET
         VOOR U KLAAR

 

 

        

 

METHYLEENCHLORDE 570 Zoom

METHYLEENCHLORDE 570

Artikelnummer: 570

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 8,99

* Verplichte velden

€ 8,99

Een universeel reinigings- en ontvettingsmiddel. Voor het ontvetten van te behandelen oppervlakken en voor het reinigen van kwasten, rollers en andere gereedschappen. 

Leverbaar in 1200 gram - 5 kilo - 13 kilo


Signaalwoord: Waarschuwing
Dichloormethaan

H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker (bij contact met de huid, bij inslikken).

P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P261 Inademing van rook, gas, nevel, spuitnevel, damp vermijden. P280 Oogbescherming, beschermende kleding, beschermende handschoenen dragen. P312 Bij onwel voelen een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud en verpakking afvoeren door een geautoriseerde afvalverwijderinginstallatie.
EU Identificatie-Nr: 602-004-00-3

Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT en zPzB criteria van de REACH-verordening, annex XIII