Vragen? TEL : 078 - 6139089
0 € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

section

 

Groen vinkje slapenonlineIN VERBAND MET HET
         CORONAVIRUS IS ONZE

         WINKEL DICHT.
         ONLINE GAAT DOOR!!!

   

 

Groen vinkje slapenonlineINDIEN U TOCH WILT 
         AFHALEN IN

        DORDRECHT:
        BESTEL ONLINE

     BETAAL VIA IDEAL EN
         GEEF AAN "AFHALEN"
         OP AFSPRAAK
         ZETTEN WIJ HET
         VOOR U KLAAR

 

 

        

 

LIJMEN EN KITTEN

8 artikel(en)

per pagina

Foto-tabel  Lijst 

Van hoog naar laag sorteren
 • POLYESTERLIJM BLANK 30 HT/LD/PA

  POLYESTERLIJM BLANK 30 HT/LD/PA

  Polyesterlijm kopen? Kies dan voor thixotrope polyesterhars (pasta) van Harjon Polyester. De pasta kan prima als lijm worden gebruikt op diverse ondergronden, waardoor het product breed inzetbaar is. Ideaal te gebruiken bij het maken van boten, aanleggen van vijvers en het bevestigen van dakgoten. Voor snelle en sterke reparaties aan metaal, kunststoffen en hout, komt u het best polyesterlijm bij de specialist kopen.

  Alles wat u moet weten voordat u polyesterlijm gaat kopen

  Wanneer u de polyesterlijm wilt kopen, moet u er rekening mee houden dat u het middel voor gebruik aanmaakt met ongeveer 2% M.E.K.-peroxyde (art.nr. 109). Deze lijmt mengt u vervolgens met harder volgens de uithardingstabel. Heeft u bijvoorbeeld een gat in uw boot ontdekt of wilt u er zeker van zijn dat uw dakgoot werkt naar behoren en effectief het water afvoert? In dat geval komt u polysterlijm bij ons kopen en gaat u voor een sterk en waterdicht hulpmiddel.

  Bestel uw materiaal online of kom langs in de winkel

  Alles wat u zoekt op het gebied van polyester, bestelt u bij ons in de webshop of in de winkel in Dordrecht. Ook alles wat u nodig heeft voor bootonderhoud of voor uw zwembad, vindt u bij ons. Bestelt u voor meer dan € 50 aan producten? Dan is de verzending zelfs gratis! Wacht niet langer en kom polyesterlijm voor uw toepassing kopen. Heeft u nog vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 078 – 6139089.


  Polyesterlijm blank:  Bevat: Kobaltoctoaat, styreen
  Signaalwoord
  : Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan de organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 Damp niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen):
  EUH208 Bevat ftaalzuuranhydride- Kan een allergische reactie veroorzaken. Andere gevaren:  PBT/zPzB zie veiligheidsinformatieblad. Deze kunnen wij u op aanvraag toesturen.

  Verharder: Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane - 1338-23-4 2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
  Signaalwoord: Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen):  geen
  PBT- en zPzB-beoordeling: Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

  Meer info
  € 12,80

 • GLASVEZELPASTA 1 KILO INCLUSIEF VERHARDER 339

  GLASVEZELPASTA 1 KILO INCLUSIEF VERHARDER 339

  Een twee komponenten polyesterpasta, vermengd met glasvezels. Voor ingrijpende hout-, metaal- en polyesterreparaties. De vezelpasta heeft een snelle doorharding.
  Wordt geleverd inculsief de verharder BP Pasta.
  Voor gebruik mengen met 1 tot 2% BP Pasta.
  Verwerkingstijd ca. 6 minuten tussen de 15 a 20 C.

  Verpakking: 1 Kilo

  Meer info
  € 16,94

 • FLEXIBELE LIJM IN KOKER  633/AC

  FLEXIBELE LIJM IN KOKER 633/AC

  Flexibel lijmsysteem. Uitstekende weerbestendighegid (UV, vocht, temperatuurschommelingen). Goed schuurbaar en overschilderbaar. Heeft een groot hechtingsvermogen op de meeste materialen. Kleur: Wit- Grijs - Zwart Geur: Neutraal Verpakking; koker van 290 ml. Levertijd: ca. 3 dagen Meer info
  € 16,00

 • FLEXICOAT POLYESTERLIJM BLANK  BS 30/HT/LD/PA

  FLEXICOAT POLYESTERLIJM BLANK BS 30/HT/LD/PA

  Zeer tixotrope polyesterhars (pasta). De pasta kan prima als lijm worden gebruikt op diverse ondergronden.

  De polyesterlijm voor gebruik aanmaken met ca. 2% M.E.K.-peroxyde (art.nr. 109).
  Mengen met de harder volgens de uithardingstabel.


  Flexicoat Polyesterlijm:  Bevat: Kobaltoctoaat, styreen
  Signaalwoord
  : Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan de organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 Damp niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen):
  EUH208 Bevat ftaalzuuranhydride- Kan een allergische reactie veroorzaken.
  Andere gevaren:  PBT/zPzB zie veiligheidsinformatieblad. Deze kunnen wij u op aanvraag toesturen.

  Verharder: Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane - 1338-23-4 2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
  Signaalwoord: Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen):  geen
  PBT- en zPzB-beoordeling: Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

  Meer info
  € 13,80

 • EPOXYLIJM VARIOBOND  39

  EPOXYLIJM VARIOBOND 39

  Een thixotrope druipvrije epoxyhars/lijm, vrij van oplosmiddelen. Toe te passen voor het duurzaam verlijmen van div. materialen zoals hout, aluminium, staal, kunststoffen, natuursteen, polyester, epoxy enz.
  Een enigszins vullende lijm bij het lamineren van hout; het coaten van polystyreenschuim, hout, glasvezellaminaten en beton en als reparatiemiddel van door rot aangetaste houten delen. Uitstekend bestand tegen water.
  Kan ook aan de universele epoxyhars toegevoegd worden om deze wat in te dikken.

  Door aan de hars een epoxy pigmentpasta, Microballoons of Microdol toe te voegen kan men zelf een nog dikkere coating, plamuur of lijmpasta samenstellen.
  Voor gebruik mengen met de Variobond Harder.

  Mengverhouding hars/harder is 100 : 50 in gewichtsdelen.
  Verwerkingstijd bij 20 °C circa 40 minuten.
  Kleur: naturel

  Leverbaar in: 1 Kg set en 7.5 Kg set

  Meer info
  € 37,51

 • WATERDICHTE FIXIT PASTE WHITE VOOR O.A. SANITAIR

  WATERDICHTE FIXIT PASTE WHITE VOOR O.A. SANITAIR

  Fixit Paste White is een 2-delige, zelfhardende, witte pasta die gebruikt wordt om bijna alles, blijvend te repareren, verbinden en verzegelen. Semi-vloeibare consistentie, nivelleert zichzelf.

  De pasta heeft een extreme kleefkracht en is duurzaam en sterk. Hecht op o.a. metalen, hout, de meeste plastic soorten, PVC, steen, keramiek, porcelein, glas, cement, schuim, polyester en epoxy.

  Bestand tegen UV stralen, brandstoffen, brandstofdampen, zuren, open lucht e.d. Waterdicht, veilig te gebruiken met drinkwater. Electrisch, niet-geleidend.

  Roerbaar, kan zowel dik als dun worden aangebracht als duurzame oppervlaktelaag. Gemakkelijk in te kleuren met pigmenten (poeder- of epoxy) of een klein beetje verf op polyurethaan basis.

  Veilig alternatief voor glasvezel en andere harsen, werkt geweldig met flexibele matrijzen.

  Hardt uit tot een semi-glanzende afwerking die kan worden geschuurd, geboord, gefreesd of geverfd.

  Toepassingen: vele industriele toepassingen zoals als een hechtmiddel, voor herstellingen, afdichtingen, zowel op poreuze als niet poreuze oppervlakken enz.
  Prototyping, mallen maken, kunst en ambachten, antiek restauraties
  Outdoor projecten, auto- en maritieme toepassingen, watertank, fontein, zwembad, sanitaire reparatie 

   

  Werktijd: 1-3 uur
  Volledig uitgehard na 24 uur
  Verpakking: 1 fl (0.30 dl) - 8 fl (2.37 dl)

  Meer info
  € 11,00

 • SILICONENLIJM TRANSPARANT 620/732

  SILICONENLIJM TRANSPARANT 620/732

  Down Corning 732 voor het lijmen van uitgeharde siliconenrubber aan diverse ondergronden.
  Leverbaar in een tube van 90 ml.
  Kleur: Transparant

  Multifunctionele 1 component siliconen kit. Hardt uit op kamertemperatuur. Goede hechting aan veel substraten. Blijft flexibel van -50C  tot +220C. Goed bestendig tegen ouderdom, UV en chemisch contact.
  Meer info
  € 16,25

 • AIRTAC 2  641

  AIRTAC 2 641

  Airtac 2 spray is een verspuitbare lijm voor gebruik in de glasvezelversterkte kunststoffen industrie om versterkingsmaterialen (glasvezel, carbon, aramide e.d.), sandwichmaterialen e.d. te verlijmen. De versterkingsmaterialen kunnen zo op hun (verticale) plek gehouden worden, zonder te gaan zakken.

  Spuitbus van 679 ml.

   

  Meer info
  € 21,20

8 artikel(en)

per pagina

Foto-tabel  Lijst 

Van hoog naar laag sorteren