Vragen? TEL : 078 - 6139089
0 € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

section

 

Groen vinkje slapenonlineIN VERBAND MET HET 
         CORONA VIRUS 

         IS ONZE WINKEL DICHT!
         ONLINE GAAT DOOR!!!!!

   

 

Groen vinkje slapenonlineINDIEN U TOCH WILT AFHALEN IN DORDRECHT: BESTEL ONLINE - BETAAL VIA IDEAL EN GEEF AAN "AFHALEN"
         

 

  OP AFSPRAAK ZETTEN WIJ HET DAN VOOR DE DEUR VAN DE WINKEL

 

        

 

POLYESTER

Artikelen 1 tot 10 van 34 in totaal

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Foto-tabel  Lijst 

Van hoog naar laag sorteren
 • POLYESTER LAMINEERHARS 300 PA

  POLYESTER LAMINEERHARS 300 PA

  Een universele hoogwaardige, milieuvriendelijke polyester impregneerhars. Lloyds Register of Shipping gekeurd voor scheepsbouw. Deze hars wordt toegepast in combinatie met glasbewapeningen e.d. voor polyester-constructies, boten, vijvers, zwembaden, vormstukken, reparaties, modelbouw, spoilers e.d.  De hars kan ingekleurd worden met een polyester pigmentpasta. 
  Mengen met de harder volgens de uithardingstabel. Na toevoegen direct de harder grondig met de hars mengen. Het aanbrengen van de hars kan met behulp van bijvoorbeeld een nylon roller of een kwast. Het laminaat ontluchten kan met een ontluchtingsroller, zoals een paddle- of schijvenroller.

  Verpakking: 1KG, 3KG, 5KG, 25KG. Prijs op aanvraag voor: 225KG Vat en 1000KG IBC container.
  Verwerkingstijd: Bij 20ºC. ca. 25 minuten
  Mengverhouding: ca. 2% M.E.K. peroxyde (artikelnummer 109) toevoegen aan de polyesterhars. Deze kunt u apart meebestellen.

  Verbruik: afhankelijk van de toepassing

  GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASMAT    GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASROVING
  Glasmat 150 gram/m2 250  Gram polyesterhars        Glasroving 350 gram/m2  550 Gram polyesterhars     
  Glasmat 225 gram/m2 500  Gram polyesterhars        Glasroving 490 gram/m2  750 Gram polyesterhars
  Glasmat 300 gram/m2 700  Gram polyesterhars        Glasroving 510 gram/m2  8000 Gram polyesterhars
  Glasmat 450 gram/m2 1000 Gram polyesterhars        Glasroving 600 gram/m2  900 Gram polyesterhars
  Glasmat 600 gram/m2 1400 Gram polyesterhars        Glasroving 800 gram/m2 1200 Gram polyesterhars

  GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASWEEFSEL

  Glasweefsel   55 gram/m2  55 Gram polyesterhars
  Glasweefsel   80 gram/m2  80 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 130 gram/m2 130 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 160 gram/m2 160 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 200 gram/m2 200 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 300 gram/m2 300 Gram polyesterhars
  Polyester Lamineerhars: 
  Bevat: Kobaltoctoaat, styreen
  Signaalwoord
  : Gevaar

  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan de organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 Damp niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen):
  EUH208 Bevat ftaalzuuranhydride- Kan een allergische reactie veroorzaken.
  Andere gevaren:  PBT/zPzB zie veiligheidsinformatieblad. Deze kunnen wij u op aanvraag toesturen.


  Verharder:
  Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane - 1338-23-4
  2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
  Signaalwoord: Gevaar

  Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen):  geen
  PBT- en zPzB-beoordeling: Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als
  zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.  Meer info
  € 10,99

 • ISO-NPG LAMINEERHARS 300/1PA

  ISO-NPG LAMINEERHARS 300/1PA

  ISO-NPG (isoftaalzure neo pentyl glycol hars) lamineerhars. Toepassing in combinatie met glasvezels voor het bekleden van tanks, pijpen en het maken van chemicaliën bestendige vormstukken. Bestand tegen temperaturen van 100º C. De hars kan ingekleurd worden met een polyester pigmentpasta. 

  Mengen met de harder volgens de uithardingstabel. Na toevoegen direct de harder grondig met de hars mengen. Het aanbrengen van de hars kan met behulp van bijvoorbeeld een nylon roller of een kwast. Het laminaat ontluchten kan met een ontluchtingsroller, zoals een paddle- of schijvenroller.

  Verpakking: 1KG, 5KG, 20KG. 
  Verwerkingstijd: Bij 20ºC. ca. 25 minuten
  Mengverhouding: ca. 2% M.E.K. peroxyde (artikelnummer 109) toevoegen aan de polyesterhars. Deze kunt u apart meebestellen.
  Verbruik: afhankelijk van de toepassing

  GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASMAT    GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASROVING
  Glasmat 150 gram/m2 250  Gram polyesterhars        Glasroving 350 gram/m2  550 Gram polyesterhars     
  Glasmat 225 gram/m2 500  Gram polyesterhars        Glasroving 490 gram/m2  750 Gram polyesterhars
  Glasmat 300 gram/m2 700  Gram polyesterhars        Glasroving 510 gram/m2  8000 Gram polyesterhars
  Glasmat 450 gram/m2 1000 Gram polyesterhars        Glasroving 600 gram/m2  900 Gram polyesterhars
  Glasmat 600 gram/m2 1400 Gram polyesterhars        Glasroving 800 gram/m2 1200 Gram polyesterhars

  GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASWEEFSEL

  Glasweefsel   55 gram/m2  55 Gram polyesterhars
  Glasweefsel   80 gram/m2  80 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 130 gram/m2 130 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 160 gram/m2 160 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 200 gram/m2 200 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 300 gram/m2 300 Gram polyesterhars
  Meer info
  € 16,06

 • GLASHELDERE POLYESTER GIETHARS 330 PA

  GLASHELDERE POLYESTER GIETHARS 330 PA

  Glasheldere, UV bestendige, polyester giethars. Toe te passen voor het insluiten van voorwerpen in doorzichtige gietstukken, tafelbladen e.d. In combinatie met vulstoffen en/of pigmentpasta´s (1 tot 5%) geschikt voor het maken van massieve gietstukken, zoals beeldjes, ornamenten, e.d.

  Mengen met de harder volgens de giethars handleiding. Na toevoegen direct de harder grondig met de hars mengen. Let er goed op dat de giethars zelf voor gebruik een temperatuur van 20ºC heeft. Dit kan eventueel gemeten worden met een staafthermometer.

  Verpakking: 250 GRAM, 1KG, 3KG, 5KG Prijs op aanvraag voor: 25 Kg bussen en 225KG Vaten.
  Verwerkingstijd: Bij 23ºC. en 1% harder    20 - 26 minuten
  Mengverhouding: 0,4 tot 1% M.E.K. peroxyde (artikelnummer 109) toevoegen aan de giethars. Deze kunt u apart meebestellen.
  Verbruik: afhankelijk van de toepassing (1KG giethars is ca. 0,9 liter)

  Giethars:  Bevat: Methylmethacrylaat, styreen
  Signaalwoord
  : Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan de organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 Damp niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen):
  EUH208 Bevat ftaalzuuranhydride- Kan een allergische reactie veroorzaken.
  Andere gevaren:  PBT/zPzB zie veiligheidsinformatieblad. Deze kunnen wij u op aanvraag toesturen.

  Verharder: Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane - 1338-23-4 2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
  Signaalwoord: Gevaar

  Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen):  geen
  PBT- en zPzB-beoordeling: Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.


  Meer info
  € 5,59

 • POLYESTERHARS VOOR OP P.V.C. (terephtaalzuur) 306

  POLYESTERHARS VOOR OP P.V.C. (terephtaalzuur) 306

  Polyesterhars 306 is een hars op basis van terephtaalzuur, die voornamelijk wordt toegepast als hechthars voor op P.V.C., maar ook als hars voor de botenbouw en als mallenhars. 
  De polyesterhars 306 heeft een goede hechting op hard P.V.C., een goede chemicaliënbestandheid en een lage styreen emissie.

  Mengen met de harder volgens de uithardingstabel. Na toevoegen direct de harder grondig met de hars mengen. Het aanbrengen van de hars kan met behulp van bijvoorbeeld een nylon roller of een kwast. Het laminaat ontluchten kan met een ontluchtingsroller, zoals een paddle- of schijvenroller.

  Verpakking: 500 GRAM, 1KG, 3KG, 5KG
  Verwerkingstijd: Bij 25ºC. en 2% verharder   15-20 minuten
  Mengverhouding: ca. 2% M.E.K. peroxyde (artikelnummer 109) toevoegen aan de polyesterhars. Deze kunt u apart meebestellen.
  Verbruik: afhankelijk van de toepassing

  Meer info
  € 21,95

 • VOOR HOGE TEMPERATUREN VINYLESTERHARS 309

  VOOR HOGE TEMPERATUREN VINYLESTERHARS 309

  Vinylesterhars 309 is een twee komponenten, transparante, voorversnelde  bisfenol A vinyl ester urethaan hars.
  De hars is licht tixotroop, heeft een snelle doorharding, maar met lage piek exotherm. Goede flexibiliteit en resistant tegen chemicalien (zuur- en zoutoplossingen), warm water en hoge temperaturen tot 115 ºC.
  De hars droogt kleefvrij op en heeft een geringe krimp wanneer gecombineerd met een glasvezelbewapening. De hars kan ook als afwerklaag (topcoat) gebruikt worden door er wat aerosil (vulstof)  aan toe te voegen. 
  Indien u de hars wilt inkleuren dan kan dit met een polyester pigmentpasta 

  Toepassingen:
  In combinatie met glasvezels voor bekleding en vormstukken met een hoge sterkte en chemicalien-bestendigheid.
  Toe te passen in botenbouw, botenreparaties, mallenbouw, voorkomen en behandelen van osmose enz. In combinatie met een glasvlies is deze hars zeer geschikt als eerste laag in een osmose herstel systeem op (geschilderde) polyester laminaten.

  Verbruik: afhankelijk van de gebruikte glasvezel materialen en ondergrond.
  Voor gebruik aanmaken met ca.1.5 tot 2.5 % M.E.K.-peroxyde verharder (art.nr. 109).
  Verwerkingstijd bij 25°: circa 25 minuten.
  Uithardingstijd bij 25º: 40-50 minuten
  Minimale verwerkingstemperatuur: 15º C.
  Levertijd: 3-5 dagen

  Meer info
  € 69,95

 • TOPCOAT TRANSPARANT  305/1PA

  TOPCOAT TRANSPARANT 305/1PA

  Een hoogwaardige, milieuvriendelijke, kleefvrij uithardende, transparante ISO polyester topcoathars. Lloyds Register of Shipping gekeurd voor scheepsbouw. Wordt gebruikt als afdeklaag van glasvezel-laminaten en geeft een gladder en meestal gekleurd resultaat. In tegenstelling tot de polyester-gelcoat droogt de polyesterlak bij uitharding aan de lucht kleefvrij op.
   
  De transparante topcoathars kan op kleur gebracht worden door 5 tot 15% polyester pigmentpasta bij te mengen. Deze pigmenten kunt u apart bijbestellen en vinden bij de "Kleurstoffen". Voor de hele donkere kleuren geldt een toevoeging van 10% pigmentpasta aan de topcoathars. Voor de hele lichte kleuren geldt een 20% toevoeging. De rest van de kleuren is ongeveer 15%. 
   
  De al of niet gekleurde polyesterlak voor gebruik aanmaken met ca. 2% M.E.K.-peroxyde verharder (art.nr. 109).
  Verbruik: 1 Kg. voor ca. 3 m²
   
   
   
           
  Meer info
  € 11,49

 • GELCOAT TRANSPARANT  308/1PA

  GELCOAT TRANSPARANT 308/1PA

  Gelcoathars wordt gebruikt als eerste laag in een mal bij het maken van vormstukken. Beschermt de glasvezels tegen vocht e.d. en geeft het vormstuk een glad uiterlijk. Lloyds Register of Shipping gekeurd voor scheepsbouw. 
  De transparante polyester-gelcoathars kan op kleur gebracht worden door 5 tot 15% polyester pigmentpasta bij te mengen. Deze pigmenten kunt u apart bijbestellen en vinden bij de "Kleurstoffen". Voor de hele donkere kleuren geldt een toevoeging van 10% pigmentpasta aan de gelcoat. Voor de hele lichte kleuren geldt een 20% toevoeging. De rest van de kleuren is ongeveer 15%. 

  De al of niet gekleurde gelcoat voor gebruik aanmaken met ca. 2% M.E.K.-peroxyde verharder (art.nr. 109).
  Mengen met de harder volgens de uithardingstabel.
  Verbruik: 1 Kg. voor ca. 2.5 m²

   

  Meer info
  € 11,49

 • POLYESTERLIJM BLANK 30 HT/LD/PA

  POLYESTERLIJM BLANK 30 HT/LD/PA

  Polyesterlijm kopen? Kies dan voor thixotrope polyesterhars (pasta) van Harjon Polyester. De pasta kan prima als lijm worden gebruikt op diverse ondergronden, waardoor het product breed inzetbaar is. Ideaal te gebruiken bij het maken van boten, aanleggen van vijvers en het bevestigen van dakgoten. Voor snelle en sterke reparaties aan metaal, kunststoffen en hout, komt u het best polyesterlijm bij de specialist kopen.

  Alles wat u moet weten voordat u polyesterlijm gaat kopen

  Wanneer u de polyesterlijm wilt kopen, moet u er rekening mee houden dat u het middel voor gebruik aanmaakt met ongeveer 2% M.E.K.-peroxyde (art.nr. 109). Deze lijmt mengt u vervolgens met harder volgens de uithardingstabel. Heeft u bijvoorbeeld een gat in uw boot ontdekt of wilt u er zeker van zijn dat uw dakgoot werkt naar behoren en effectief het water afvoert? In dat geval komt u polysterlijm bij ons kopen en gaat u voor een sterk en waterdicht hulpmiddel.

  Bestel uw materiaal online of kom langs in de winkel

  Alles wat u zoekt op het gebied van polyester, bestelt u bij ons in de webshop of in de winkel in Dordrecht. Ook alles wat u nodig heeft voor bootonderhoud of voor uw zwembad, vindt u bij ons. Bestelt u voor meer dan € 50 aan producten? Dan is de verzending zelfs gratis! Wacht niet langer en kom polyesterlijm voor uw toepassing kopen. Heeft u nog vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 078 – 6139089.


  Polyesterlijm blank:  Bevat: Kobaltoctoaat, styreen
  Signaalwoord
  : Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan de organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 Damp niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen):
  EUH208 Bevat ftaalzuuranhydride- Kan een allergische reactie veroorzaken. Andere gevaren:  PBT/zPzB zie veiligheidsinformatieblad. Deze kunnen wij u op aanvraag toesturen.

  Verharder: Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane - 1338-23-4 2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
  Signaalwoord: Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen):  geen
  PBT- en zPzB-beoordeling: Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

  Meer info
  € 12,80

 • FLEXICOAT POLYESTER LAMINEERHARS  BS 15 PA

  FLEXICOAT POLYESTER LAMINEERHARS BS 15 PA

  Een hoogwaardige, milieuvriendelijke polyester impregneerhars. De Flexicoat BS 15 PA is een hars met een gecombineerd versnellersysteem (kruisversnelling) voor de verwerking bij wisselende temperatuur- en vochtigheidscondities (b.v. verwerking buiten in de open lucht bij veranderend weer). Deze hars heeft dan een betere en snellere doorharding en minder styreen verdamping waardoor geen onnodig kwaliteitsverlies. 
  De hars kan ingekleurd worden met een polyester pigmentpasta. 

  Mengen met de harder volgens de uithardingstabel. Na toevoegen direct de harder grondig met de hars mengen. Het aanbrengen van de hars kan met behulp van bijvoorbeeld een nylon roller of een kwast. Het laminaat ontluchten kan met een ontluchtingsroller, zoals een paddle- of schijvenroller.

  Verpakking: 1KG, 3KG, 5KG, 25KG. Prijs op aanvraag voor: 225KG in Vaten en 1000KG IBC containers.
  Verwerkingstijd: Bij 20ºC. ca. 25 minuten
  Mengverhouding: ca. 2% M.E.K. peroxyde (artikelnummer 109) toevoegen aan de polyesterhars. Deze kunt u apart meebestellen.
  Verbruik:
  GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASMAT
  Glasmat 150 gram/m2 250  Gram polyesterhars   
  Glasmat 225 gram/m2 500  Gram polyesterhars
  Glasmat 300 gram/m2 700  Gram polyesterhars
  Glasmat 450 gram/m2 1000 Gram polyesterhars 
  Glasmat 600 gram/m2 1400 Gram polyesterhars

  GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASROVING
  Glasroving 350 gram/m2  550 Gram polyesterhars    
  Glasroving 490 gram/m2  750 Gram polyesterhars
  Glasroving 510 gram/m2  8000 Gram polyesterhars
  Glasroving 600 gram/m2  900 Gram polyesterhars
  Glasroving 800 gram/m2 1200 Gram polyesterhars                                                 

  GEMIDDELD HARSGEBRUIK PER m2 GLASWEEFSEL
  Glasweefsel   55 gram/m2  55 Gram polyesterhars
  Glasweefsel   80 gram/m2  80 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 130 gram/m2 130 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 160 gram/m2 160 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 200 gram/m2 200 Gram polyesterhars
  Glasweefsel 300 gram/m2 300 Gram polyesterhars


  Flexicoat Polyester Lamineerhars:  Bevat: Kobaltoctoaat, styreen
  Signaalwoord
  : Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan de organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 Damp niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen):
  EUH208 Bevat ftaalzuuranhydride- Kan een allergische reactie veroorzaken. A
  ndere gevaren:  PBT/zPzB zie veiligheidsinformatieblad. Deze kunnen wij u op aanvraag toesturen.

  Verharder: Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane - 1338-23-4 2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
  Signaalwoord: Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen):  geen
  PBT- en zPzB-beoordeling: Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

   
  Meer info
  € 14,06

 • FLEXICOAT TOPCOAT TRANSPARANT  BS 10 PA

  FLEXICOAT TOPCOAT TRANSPARANT BS 10 PA

  Een hoogwaardige, milieuvriendelijke, kleefvrij uithardende, transparante polyesterlak/topcoat. De Flexicoat BS 10 PA is een hars met een gecombineerd versnellersysteem (kruis-versnelling) voor de verwerking bij wisselende temperatuur- en vochtigheidscondities (b.v. verwerking buiten in de open lucht bij veranderend weer). Deze hars heeft dan een betere en snellere doorharding en minder styreen verdamping waardoor geen onnodig kwaliteitsverlies. 
  Wordt gebruikt als afdeklaag van glasvezel-laminaten en geeft een gladder en meestal gekleurd resultaat. In tegenstelling tot de polyester-gelcoat droogt de polyesterlak/topcoat bij uitharding aan de lucht kleefvrij op.

  De transparante polyesterlak/topcoat kan op kleur gebracht worden door 5 tot 15% polyester pigmentpasta bij te mengen. Deze pigmenten kunt u apart bijbestellen en vinden bij de "Kleurstoffen". Voor de hele donkere kleuren geldt een toevoeging van 10% pigmentpasta aan de polyesterlak/topcoat. Voor de hele lichte kleuren geldt een 20% toevoeging. De rest van de kleuren is ongeveer 15%. 

  De al of niet gekleurde polyesterlak/topcoat mengen met de harder volgens de uithardingstabel. Na toevoegen direct de harder grondig met de hars mengen. Het aanbrengen van de hars kan met behulp van bijvoorbeeld een nylon roller of een kwast. 

  Verpakking: 1KG, 3KG, 5KG, 25KG. 
  Verwerkingstijd: Bij 20ºC. ca. 25 minuten
  Mengverhouding: ca. 2% M.E.K. peroxyde (artikelnummer 109) toevoegen aan de polyesterlak. Deze kunt u apart meebestellen.
  Verbruik: 1 Kg. voor ca. 3 m²

  Polyester Lamineerhars:  Bevat: Kobaltoctoaat, styreen
  Signaalwoord
  : Gevaar
  Waarschuwingen (H-zinnen): H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. H372 Veroorzaakt schade aan de organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. P260 Damp niet inademen. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

  Aanvullende gevarenkenmerken ((EUH-zinnen): EUH208 Bevat ftaalzuuranhydride- Kan een allergische reactie veroorzaken.
  Andere gevaren:  PBT/zPzB zie veiligheidsinformatieblad. Deze kunnen wij u op aanvraag toesturen.

  Verharder: Methyl ethyl keton peroxide; Reaction mass of butane - 1338-23-4 2,2-diyl dihydroperoxide and di-sec-butylhexaoxidane
  Signaalwoord: Gevaar

  Waarschuwingen (H-zinnen): H242 Brandgevaar bij verwarming. H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P220 Verwijderd houden van vuil, roest en chemicaliën in het bijzonder. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P261 Inademing van nevel, damp of spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338+P310 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

  Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen):  geen
  PBT- en zPzB-beoordeling: Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus van 0,1% of hoger.

   

  Meer info
  € 17,48

Artikelen 1 tot 10 van 34 in totaal

per pagina
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Foto-tabel  Lijst 

Van hoog naar laag sorteren

Als u polyesterhars komt kopen bij Harjon Polyester gaat u voor een voordelige twee componenten kunsthars die geschikt is voor diverse toepassingen. Denk daarbij het maken van vormstukken, uitvoeren van reparaties en het aanleggen vijvers en zwembaden. Voor welke toepassing u ook polysterhars wilt kopen, u kiest altijd voor een sterk en waterdicht materiaal.
Polyesterhars kopen voor verschillende toepassingen
Er zijn tal van mogelijkheden waarom u kiest om polyesterhars te kopen. Denk daarbij aan het dichten van gaten in boten, het aanbrengen van bekleding en zelfs het maken van carnavalswagens. Polyester lamineerharsen worden meestal gebruikt met een glasbewapening (glasvezelmat, glasroving en gasweefsel). Ze kunnen ook worden gemengd met gehakte glasvezels om bijvoorbeeld een lijm of reparatiepasta te maken.
Polyester voor verschillende ondergronden kopen
Bestaande ondergronden van hout, polyurethaanschuim, beton en gips kunnen worden bekleed met een glasbewapening in combinatie met een polyesterhars om de sterkte, slijtvastheid en stijfheid te verhogen of om de oppervlakte vloeistofdicht te maken. Handig als u uw boot wilt onderhouden of er zeker van wilt zijn dat het water in uw zwembad blijft. Om die reden komt u polyester  kopen.
Waterdicht materiaal
Voor het waterdicht en netjes (gekleurd) afwerken van een polyesterlaminaat vindt u bij ons een hoogwaardige ISO-topcoat polyesterhars. Deze is zowel transparant als in iedere RAL-kleur leverbaar. De polyester giethars is volledig glashelder en eenvoudig te verwerken. Deze hars kan voor diverse doeleinden gebruikt worden, zoals het ingieten van kwetsbare objecten, het maken van kunstvoorwerpen, sieraden en modelbouw.
Polyester FLEX BS
Het Polyester FLEXICOAT BS-systeem heeft een aangepast versneller- en hardersysteem om ook bij minder goede weersomstandigheden te kunnen werken. Bij wisselende temperatuur- en vochtigheidscondities is er een betere doorharding, minder verdamping van styreen en geen onnodig kwaliteitsverlies.
Kom uw polyesterhars online of in de winkel kopen
Voor iedere toepassingen vindt u bij ons een geschikte hars die aansluit bij uw werkzaamheden. Mocht u twijfelen over wat u precies nodig heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken door te bellen naar 078 – 6139089. Kom u polyester giethars online of in de winkel kopen en ga voor een sterk en kwalitatief materiaal.