Heeft u een vraag?

Gratis advies
Voor 15:00 besteld? Morgen in huis! Bestelling op rekening Vanaf €50,- GRATIS verzending Gratis advies!

IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS IS ONZE WINKEL DICHT. ONLINE GAAT DOOR!!!

BETAAL VIA IDEAL EN GEEF AAN "AFHALEN" OP AFSPRAAK ZETTEN WIJ HET VOOR U KLAAR

INDIEN U TOCH WILT AFHALEN IN DORDRECHT: BESTEL ONLINE

JACHTLAK PU HOOGGLANS 1 LITER 27

30,95

Artikelnummer: 27 Categorie:

Beschrijving

Een 1 componenten vernis voor diverse houtsoorten. Hoogglans. Uitstekende vloei. Eenvoudig te verwerken met de kwast. Krasvast.
Kleur: transparant
Verpakking: 1 liter

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% armatics. Signaalwoord: Waarschuwing Waarschuwingen (H-zinnen): H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H336 Kan slaperingheid of duizeligheid veroorzaken. Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103, Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kelding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUIS (of het haar) : verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen). P405 Achter slot bewaren. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. Aanvullende gevarenkenmerken (EUH-zinnen): - EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208 Bevat ftaalzyyranhydride. Kan een allergische reactie veroorzaken. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: PBT: Niet bruikbaar. zPzB: NIet bruikbaar.

Extra informatie

Gewicht 1.0000 kg